Գրառումներ JavaScript - 6. Պայմանի օպերատոր
JavaScript - 6. Պայմանի օպերատոր
Cancel

JavaScript - 6. Պայմանի օպերատոր

Հաճախ անհարժեշտ է լինում, որ ծրագիը պայմանից կախված կատարի տարբեր գործողություններ։ Այպիսի դեպքերում օգտագործվում է if («եթե») օպերատորը, որը ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

1
2
3
4
5
const condition = true;

if (condition) {
 alert('Condition is true');
}

if օպերատորից հետո փակագծերում գրվում է տրամաբանական (Boolean) մեծություն կամ արտահայտություն, որի true արժեքի դեպքում աշխատում է պայմանի բլոկում` ձեւավոր փակագծերում գրված կոդը:

Սխալ պայմանի դեպքում

Պայմանի օպերատորը ունի լրացուցիչ else («հակառակ դեպքում») բլոկը, որը աշխատում է միայն պայմանի սխալ լինելու դեպքում, օրիանկ՝

1
2
3
4
5
6
7
const condition = false;

if (condition) {
 alert('Condition is true');
} else {
 alert('Condition is false');
}

Մի քանի պայմանի դեպքում

Երբեմն անհրաժեշտ է լինում ստուգել պայմանի մի քանի տարբերակներ, օրինակ՝

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var age = 23;

if (age < 12) {
 alert('You are toddler!');
} else {
 if (age < 18) {
  alert('You are teen!');
 } else {
  alert('You are adult!');
 }
}

նման դեպքերում կարող ենք օգտագործել else if («հակառակ դեպքում, եթե») օպերատորը, որը ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var age = 23;

if (age < 12) {
 alert('You are toddler!');
} else if (age < 18) {
 alert('You are teen!');
} else {
 alert('You are adult!');
}

Ի տարբերություն else բլոկի, else if բլոկը կարող է օգտագործվել մեկից ավելի անգամ։

Փորձեք ինքնուրույն գրել ծրագիր, որը տրված n թվի համար կստուգի եւ մոդալ պատուհանով ցույց կտա՝ «Թիվը զույգ է», եթե տրված թիվը զույգ է եւ «Թիվը կենտ է», եթե կենտ է։

Հուշում՝ զույգ թվերը բաժանվում են 2-ի առանց մնացորդի։

JavaScript - 5. Հարաբերման օպերատորներ

JavaScript - 7. Տրամաբանական օպերատորներ